Нотариални услуги
Продажба на недвижим имот

Това са най-често извършваните сделки с недвижими имоти. Необходимо е продавачът да представи пред нотариуса в оригинал всички необходими документи, доказващи, че е единствен собственик на имота, който продава.

Сделките с недвижими имоти се извършват всеки работен ден от 9,00ч. до 14,00ч., след предварително уговорен час. Ако документите Ви за сделка с недвижим имот са качествени и добре подготвени, графикът на нотариуса позволява час за сделка да се запише без забавяне до 36 астрономически часа. Продавачът първо консултира документите с нотариуса и след като последният се е произнесъл, че документите са редовни, се записва ден и час за извършване на продажбата.

Обичайно купувачът събира пари за покупка на жилище или изплаща кредит за покупка дълги години, така че е задължително документите за сделка с имот да се проверят обстойно за изследване на всички обстоятелства, определяне на кръг на продавачи, съпрузи, наследници, завещания, грешки в кадастрална карта автентичност, за тежести и други.

При представяне на документи за бъдеща сделка нотариусът изготвя кратък списък с необходимите документи. Обичайно в раздел първи са задължителните по закон документи, без които сделка не се извършва. В раздел втори са документи, които защитават допълнително купувача и нотариусът препоръчва да се набавят, като това става по преценка на лицето, което придобива имота, неговите адвокати или консултанти.
Сделката може да се забави само ако купувачът настоява и продавачът и неговите консултанти трябва да набавят допълнителни документи, увеличаващи сигурността.

Примерни необходими документи за продажба на имот са посочени тук.

СЪВЕТ ЗА ПРОДАВАЧА:
Продавачът е длъжен да представи предварително всички необходими документи, които го легитимират като собственик на продаваемия имот. Желателно е да донесете всички документи, които имате във връзка с имота. Нотариусът сам ще прецени и отдели необходимите. Ако имотът е ипотекиран, има висящи граждански дела, свързани със собствеността върху имота, ако има възбрани или други тежести върху имота, продавачът е длъжен да уведоми нотариуса и купувача за това предварително.

СЪВЕТ ЗА КУПУВАЧА:
Преди да заплащате суми, независимо дали продажна цена или капаро, консултирайте документите с адвокат или с нотариус. Ако сте брокер, преди да обявите един имот за продажба и да похарчите пари за реклама, представете документите на адвокат или нотариус за предварителен преглед на редовността им.

Изисквайте от вашия брокер или адвокат всички бележки за компютърни проверки и писмени справки от Агенцията по вписвания, от които да е видно, че няма тежести върху имота. Не се доверявайте, че продавачите са ви познати. Понякога и самите продавачи не знаят, че съществуват тежести върху имота им.

Ако купувате лично и сте женен/омъжена и нямате избран режим на разделност съпругата/съпругът ви също става собственик на закупения по време на брака имот, независимо, че името му не фигурира в нотариалния акт.

Когато купувате имот, интересувайте се кой живее в него, има ли наематели, дали имотът е празен, разговаряйте със съседи. Внимателно сверете адреса на имота, който купувате, с адреса, посочен в документите за собственост и този, който Вие фактически на място сте гледали при огледа. Не пренебрегвайте и мазето, неговата номерация и посочените по документ съседи.

ТАКСИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ В СОФИЯ:
При извършване на всяка сделка с недвижим имот се заплащат (върху обявената продажна цена, а ако обявената цена е по- ниска от данъчната оценка- върху данъчната оценка) данъци и такси по три различни сметки:

по сметка на Данъчната служба, където се намира имота: при продажба 2,5% – чл.47 от Закона за местните данъци и такси и чл.35 от Наредба за определяне на размера на местните данъци в София, считано от 10 март 2008г. Моля, имайте предвид, че тази информация важи само за София, защото от 2008г. всяка община сама определя в определени граници местния данък.
по сметка на Агенция по вписванията- 1/1000 съгласно Тарифа №1 към Закона за държавните такси
нотариална такса, която се изчислява по Тарифа – таблица по т.8, приета и обнародвана в Държавен вестник, към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Запази час за консултация
Дарение на недвижим имот

Всяко лице в България може да подари свой имот. Обичайно сделки за дарение на имот се правят между роднини или между съпрузи, например: родители и деца или внуци, братя и сестри или дарение на племенници. Възможни са и сделки за дарение между лица извън посочените в чл.47 ал.І букви “а” и “б”от Закона за местните данъци и такси.

Необходимите документи за дарение са като посочените при продажби. Освен тях пред нотариус се представят и документите, доказващи сключения брак или съответната роднинска връзка: удостоверения за раждане.

Моля, имайте предвид, че има разлика между дарение на имот и прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка. Дарението винаги е безвъзмездно, а при прехвърлянето срещу гледане и/или издръка получавате нещо в замяна. Формата на нотариалните актове и последиците от тях са различни.

Такси при дарение:
При извършване на нотариалния акт за дарение се заплащат, изчислени върху данъчната оценка, данъци и такси по три различни сметки:

по сметка на Данъчната служба, където се намира имота, като следва да имате предвид, че тази информация важи само за София, защото от 2008г. всяка община сама определя в определени граници местния данък.

 •  0% при дарение между съпрузи или роднини по права линия /родители, деца, внуци/ чл.47 ал.І буква “а” от Закона за местните данъци и такси
 •  0,7% при дарение между братя и сестри и техните деца – чл.47 ал.І т.1 от Закона за местните данъци и такси.
 •  5% при дарение между други лица /извън посочените по-горе/ 1/1000 по сметка на Агенцията по вписвания, съгласно Тарифа №1 към Закона за държавните такси, независимо в чия полза е дарението

Нотариална такса, която се изчислява по Тарифа – таблица по т.8, приета и обнародвана в Държавен вестник бр. 95/1998г, към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Запази час за консултация
Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и/или гледане

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и/или гледане, или в изпълнение на задължение, или вместо плащане – това са специални позволени от закона хипотези, които се нуждаят от допълнително уточнения за всеки конкретен случай.

Таксите са като при продажба.

Необходимите документи са като посочените за продажба на имот.

 

 

Запази час за консултация
Учредяване/запазване право на ползване

 

Всеки собственик на имот може да учреди право на ползване върху имот на трето лице (или части от имот). Правото на ползване може да бъде пожизнено или за определен срок, възмездно или безвъзмездно.

При всички сделки на разпореждане с недвижим имот (продажба или дарение например) е възможно лицето, което се разпорежда с имота, да си запази пожизнено или за определен срок правото на ползване върху имота или реални или идеални части от него.

Ползувателят (човекът, който притежава правото на ползване) е данъчно задължен и заплаща данъците и таксите по ползването на имота (включително ток, вода, парно, партидите могат да бъдат на негово име), той го застрахова и стопанисва с грижата на добър стопанин. Но така също ползувателят има право да получава наемите или други плодове от имота.

Запази час за консултация
Продажба на МПС

Съгласно разпоредбите на чл.144 ал.ІІ от Закона за движение по пътищата регистрираните в България превозни средства се прехвърлят /продават, даряват, делят/ с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните.

ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ или друго МПС:
Пред нотариус лично се явяват продавач, ако е женен със съпругата си, която също е собственик на автомобила, както и купувача. Представят се следните документи в оригинал:

 • Талон на автомобила

 • Ако талонът е от новия образец, трябва да се представят в оригинал и големия, и малкия талон

 • Квитанция за платен пътен данък за текущата година

 • Застрахователна полица за гражданска отговорност за текущата година

 • Удостоверение за пазарна/застрахователна стойност на автомобила

 • Издава се от застрахователните компании или от лицензирани оценители и представлява документ за оценка на пазарната стойност на МПС

 • Удостоверение за граждански брак на продавачите, ако са физически лица ИЛИ удостоверение от общината за семейното положение на продавача, което трябва да доказва семейното му положение към датата на придобиването на автомобила

 • Удостоверение за актуално състояние, ако продавачът е юридическо лице

Пред нотариус се явяват собствениците на МПС или надлежно упълномощени от тях лица, с валидни документи за самоличност.


ВАЖНО: Ако МПС е придобито по време на брака, то е съпружеска имуществена общност и е собственост на двамата съпрузи, независимо, че в талона пише името само на единия от тях. Това означава, че и двамата съпрузи трябва да се явят пред нотариус или съответното и двамата съпрузи да са дали пълномощия.

Ако продавачът в момента е разведен, но към датата на придобиване на МПС е бил женен, то МПС е собственост и на него и на бившата съпруга/съпруг. Ако при развода МПС е поставено в дял или изключителна собственост на единия от двамата съпрузи, то това трябва изрично да е отбелязано в бракоразводното решение, в противен случай МПС отново е собственост и на двамата бивши съпрузи.

ТАКСИ ПРИ ПРОДАЖБА НА МПС:
Заплащат се два вида такси:

1/ 2,5% върху по – високата от двете суми – продажната цена или пазарната стойност- по сметка на Данъчната служба, където живее купувача или продавача. Имайте предвид, че това е размерът на данъка в София!

2/ нотариална такса по т.11 от тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

СЪВЕТ ЗА КУПУВАЧА:
В 14 дневен срок от датата, на която е извършена продажбата пред нотариус, купувачът е длъжен да регистрира промяната на собствеността пред органите на КАТ, като се яви с автомобила и с оригиналния договор за покупка и копия от него. Ако автомобилът е бил вече регистриран в София, не е необходимо да го представяте за преглед, но сте длъжен да регистрирате продажбата и придобиването.
В 2-месечен срок от покупката купувачът трябва да регистрира МПС и в данъчната си служба по местоживеене.

СЪВЕТ ЗА ПРОДАВАЧА:
Когато продадете автомобил, поискайте от купувача копие на договора за продажба и уведомете вашата данъчна служба, че автомобилът е продаден и следва да се отпише от вашата данъчна партида. В противен случай рискувате още дълги години да дължите пътен данък за вече продаден автомобил.

Запази час за консултация
Пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис

За нотариално удостоверяване на подписи върху предварително изготвен документ, можете да звъннете и да се явите в нотариалната кантора всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 9.00ч. до 18.00ч., а в петък от 9.00ч. до 17.00ч.

Моля, изпратете подготвения текст на документа по ел.поща или го носете съхранен на подвижна памет.

 

Запази час за консултация
Заверка на преписи от документи

 

Когато желаете да заверите препис от документ, тоест да се удостовери, че оригиналът е идентичен с представеното копие, пред нотариус трябва да представите оригиналния документ и копие от него.

Не е допустимо да се заверяват преписи от лични карти, паспорти, шофьорски книжки, други документи за самоличност, скици и друг картографски материал. Така описаните документи важат само издадени от компетентния държавен орган.

Таксите за заверка на преписи от документи се изчисляват по точка 6 от Тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Запази час за консултация
Нотариални покани

 

В случай, че желаете да приканите някого да извърши нещо, да ви плати дължима сума, да ви предаде владение на имот, да изкупи ваша идеална част от съсобствен имот, можете да съставите писмена покана до него, като подробно и точно посочите адреса му за връчване.

Поканата се представя пред нотариуса в три или четири еднообразни екземпляра. Нотариусът извършва връчването на поканата лично или по-често чрез призовкар. След връчването ви издава заверен препис от поканата с щемпел, на който е отбелязано кое лице е получило документа.

Запази час за консултация
Констативен протокол за явяване/неявяване или други обстоятелства

В случай, че в писмен договор страните са се договорили да се явят на определена дата, час и адрес пред нотариус или пък една страна е поканила другата с редовно връчена нотариална покана да се яви пред нотариус, в деня и часа, за който се отнася поканата, нотариусът може да състави протокол, с който да констатира явяването, неявяването или други обстоятелства, които са се случили пред него.

Запази час за консултация
Завещания

Завещанията произвеждат действие след смъртта на лицето, направило завещанието. Не прехвърлят собственост към датата на съставяне на завещанието, а след смъртта на лицето. Важат за имуществото, което лицето притежава към датата на смъртта си.
Завещанията биват два вида:

САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ:
Пише се саморъчно /с ръката на лицето, което го издава/ и само ръкописно, може на български или чужд език, с ръкописни или печатни букви, но не на пишеща машина или пишещо средство.

Лицето, написало завещанието или трето лице може да депозира завещанието в оригинал при нотариус. Нотариусът съставя протокол за приемане на завещанието и в тридневен срок уведомява за приетото завещание Агенция по вписванията. Агенция по вписванията получава и регистрира информация за името и ЕГН на завещателя и кой нотариус съхранява завещанието, не и информация за текста на самото завещанието.

Таксата за протокола за съхранение на завещание е по т.1а от Тарифата за нотариусите и нотариалната дейност. Текстът на завещанието се обявява след смъртта на лицето при представяне на препис-извлечение от акта за неговата смърт.

За да се снабди с легитимен документ за собственост след обявяването на завещанието лицето, в чиято полза е завещанието, трябва да се снабди с данъчна оценка за имотите. Препис от завещанието се вписва в Агенцията по вписвания. Таксите за издаване на вписан препис от саморъчно завещание са следните:

1. 1/1000 върху стойността на данъчните оценки в полза на Агенцията по вписвания

2. Нотариална такса за издаване на препис – по т.9 от Тарифата за нотариусите и нотариалната дейност

Имайте предвид, че при получаване на имущество по наследство важат и разпоредбите за облагане с данък наследство по чл. 29 и сл. от Закона за местните данъци и такси.

НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ:
Извършва се от нотариуса на специален формуляр. Пред нотариуса се явява лицето, което желае да направи завещание, придружено от двама свидетели, всички с валидни документи за самоличност.

Трябва да се представи и данъчна оценка за имотите, които се завещават.

Нотариусът записва волята на завещателя и завещанието се подписва от завещателя, свидетелите и нотариуса. Така извършеното завещание се вписва в Агенцията по вписвания.

ТАКСИ: При извършване на нотариално завещание нотариалната такса се изчислява съгласно по т.9 от тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Запази час за консултация

Продажба на недвижим имот

Това са най-често извършваните сделки с недвижими имоти. Необходимо е продавачът да представи пред нотариуса в оригинал всички необходими документи, доказващи, че е единствен собственик на имота, който продава.

Сделките с недвижими имоти се извършват всеки работен ден от 9,00ч. до 14,00ч., след предварително уговорен час. Ако документите Ви за сделка с недвижим имот са качествени и добре подготвени, графикът на нотариуса позволява час за сделка да се запише без забавяне до 36 астрономически часа. Продавачът първо консултира документите с нотариуса и след като последният се е произнесъл, че документите са редовни, се записва ден и час за извършване на продажбата.

Обичайно купувачът събира пари за покупка на жилище или изплаща кредит за покупка дълги години, така че е задължително документите за сделка с имот да се проверят обстойно за изследване на всички обстоятелства, определяне на кръг на продавачи, съпрузи, наследници, завещания, грешки в кадастрална карта автентичност, за тежести и други.

При представяне на документи за бъдеща сделка нотариусът изготвя кратък списък с необходимите документи. Обичайно в раздел първи са задължителните по закон документи, без които сделка не се извършва. В раздел втори са документи, които защитават допълнително купувача и нотариусът препоръчва да се набавят, като това става по преценка на лицето, което придобива имота, неговите адвокати или консултанти.
Сделката може да се забави само ако купувачът настоява и продавачът и неговите консултанти трябва да набавят допълнителни документи, увеличаващи сигурността.

Примерни необходими документи за продажба на имот са посочени тук.

СЪВЕТ ЗА ПРОДАВАЧА:
Продавачът е длъжен да представи предварително всички необходими документи, които го легитимират като собственик на продаваемия имот. Желателно е да донесете всички документи, които имате във връзка с имота. Нотариусът сам ще прецени и отдели необходимите. Ако имотът е ипотекиран, има висящи граждански дела, свързани със собствеността върху имота, ако има възбрани или други тежести върху имота, продавачът е длъжен да уведоми нотариуса и купувача за това предварително.

СЪВЕТ ЗА КУПУВАЧА:
Преди да заплащате суми, независимо дали продажна цена или капаро, консултирайте документите с адвокат или с нотариус. Ако сте брокер, преди да обявите един имот за продажба и да похарчите пари за реклама, представете документите на адвокат или нотариус за предварителен преглед на редовността им.

Изисквайте от вашия брокер или адвокат всички бележки за компютърни проверки и писмени справки от Агенцията по вписвания, от които да е видно, че няма тежести върху имота. Не се доверявайте, че продавачите са ви познати. Понякога и самите продавачи не знаят, че съществуват тежести върху имота им.

Ако купувате лично и сте женен/омъжена и нямате избран режим на разделност съпругата/съпругът ви също става собственик на закупения по време на брака имот, независимо, че името му не фигурира в нотариалния акт.

Когато купувате имот, интересувайте се кой живее в него, има ли наематели, дали имотът е празен, разговаряйте със съседи. Внимателно сверете адреса на имота, който купувате, с адреса, посочен в документите за собственост и този, който Вие фактически на място сте гледали при огледа. Не пренебрегвайте и мазето, неговата номерация и посочените по документ съседи.

ТАКСИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ В СОФИЯ:
При извършване на всяка сделка с недвижим имот се заплащат (върху обявената продажна цена, а ако обявената цена е по- ниска от данъчната оценка- върху данъчната оценка) данъци и такси по три различни сметки:

по сметка на Данъчната служба, където се намира имота: при продажба 2,5% – чл.47 от Закона за местните данъци и такси и чл.35 от Наредба за определяне на размера на местните данъци в София, считано от 10 март 2008г. Моля, имайте предвид, че тази информация важи само за София, защото от 2008г. всяка община сама определя в определени граници местния данък.
по сметка на Агенция по вписванията- 1/1000 съгласно Тарифа №1 към Закона за държавните такси
нотариална такса, която се изчислява по Тарифа – таблица по т.8, приета и обнародвана в Държавен вестник, към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Запази час за консултация

Дарение на недвижим имот

Всяко лице в България може да подари свой имот. Обичайно сделки за дарение на имот се правят между роднини или между съпрузи, например: родители и деца или внуци, братя и сестри или дарение на племенници. Възможни са и сделки за дарение между лица извън посочените в чл.47 ал.І букви “а” и “б”от Закона за местните данъци и такси.

Необходимите документи за дарение са като посочените при продажби. Освен тях пред нотариус се представят и документите, доказващи сключения брак или съответната роднинска връзка: удостоверения за раждане.

Моля, имайте предвид, че има разлика между дарение на имот и прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка. Дарението винаги е безвъзмездно, а при прехвърлянето срещу гледане и/или издръка получавате нещо в замяна. Формата на нотариалните актове и последиците от тях са различни.

Такси при дарение:
При извършване на нотариалния акт за дарение се заплащат, изчислени върху данъчната оценка, данъци и такси по три различни сметки:

по сметка на Данъчната служба, където се намира имота, като следва да имате предвид, че тази информация важи само за София, защото от 2008г. всяка община сама определя в определени граници местния данък.

 •  0% при дарение между съпрузи или роднини по права линия /родители, деца, внуци/ чл.47 ал.І буква “а” от Закона за местните данъци и такси
 •  0,7% при дарение между братя и сестри и техните деца – чл.47 ал.І т.1 от Закона за местните данъци и такси.
 •  5% при дарение между други лица /извън посочените по-горе/ 1/1000 по сметка на Агенцията по вписвания, съгласно Тарифа №1 към Закона за държавните такси, независимо в чия полза е дарението

Нотариална такса, която се изчислява по Тарифа – таблица по т.8, приета и обнародвана в Държавен вестник бр. 95/1998г, към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Запази час за консултация

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и/или гледане

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и/или гледане, или в изпълнение на задължение, или вместо плащане – това са специални позволени от закона хипотези, които се нуждаят от допълнително уточнения за всеки конкретен случай.

Таксите са като при продажба.

Необходимите документи са като посочените за продажба на имот.

 

 

Запази час за консултация

Учредяване/запазване право на ползване

 

Всеки собственик на имот може да учреди право на ползване върху имот на трето лице (или части от имот). Правото на ползване може да бъде пожизнено или за определен срок, възмездно или безвъзмездно.

При всички сделки на разпореждане с недвижим имот (продажба или дарение например) е възможно лицето, което се разпорежда с имота, да си запази пожизнено или за определен срок правото на ползване върху имота или реални или идеални части от него.

Ползувателят (човекът, който притежава правото на ползване) е данъчно задължен и заплаща данъците и таксите по ползването на имота (включително ток, вода, парно, партидите могат да бъдат на негово име), той го застрахова и стопанисва с грижата на добър стопанин. Но така също ползувателят има право да получава наемите или други плодове от имота.

Запази час за консултация

Продажба на МПС

Съгласно разпоредбите на чл.144 ал.ІІ от Закона за движение по пътищата регистрираните в България превозни средства се прехвърлят /продават, даряват, делят/ с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните.

ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ или друго МПС:
Пред нотариус лично се явяват продавач, ако е женен със съпругата си, която също е собственик на автомобила, както и купувача. Представят се следните документи в оригинал:

 • Талон на автомобила

 • Ако талонът е от новия образец, трябва да се представят в оригинал и големия, и малкия талон

 • Квитанция за платен пътен данък за текущата година

 • Застрахователна полица за гражданска отговорност за текущата година

 • Удостоверение за пазарна/застрахователна стойност на автомобила

 • Издава се от застрахователните компании или от лицензирани оценители и представлява документ за оценка на пазарната стойност на МПС

 • Удостоверение за граждански брак на продавачите, ако са физически лица ИЛИ удостоверение от общината за семейното положение на продавача, което трябва да доказва семейното му положение към датата на придобиването на автомобила

 • Удостоверение за актуално състояние, ако продавачът е юридическо лице

Пред нотариус се явяват собствениците на МПС или надлежно упълномощени от тях лица, с валидни документи за самоличност.


ВАЖНО: Ако МПС е придобито по време на брака, то е съпружеска имуществена общност и е собственост на двамата съпрузи, независимо, че в талона пише името само на единия от тях. Това означава, че и двамата съпрузи трябва да се явят пред нотариус или съответното и двамата съпрузи да са дали пълномощия.

Ако продавачът в момента е разведен, но към датата на придобиване на МПС е бил женен, то МПС е собственост и на него и на бившата съпруга/съпруг. Ако при развода МПС е поставено в дял или изключителна собственост на единия от двамата съпрузи, то това трябва изрично да е отбелязано в бракоразводното решение, в противен случай МПС отново е собственост и на двамата бивши съпрузи.

ТАКСИ ПРИ ПРОДАЖБА НА МПС:
Заплащат се два вида такси:

1/ 2,5% върху по – високата от двете суми – продажната цена или пазарната стойност- по сметка на Данъчната служба, където живее купувача или продавача. Имайте предвид, че това е размерът на данъка в София!

2/ нотариална такса по т.11 от тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

СЪВЕТ ЗА КУПУВАЧА:
В 14 дневен срок от датата, на която е извършена продажбата пред нотариус, купувачът е длъжен да регистрира промяната на собствеността пред органите на КАТ, като се яви с автомобила и с оригиналния договор за покупка и копия от него. Ако автомобилът е бил вече регистриран в София, не е необходимо да го представяте за преглед, но сте длъжен да регистрирате продажбата и придобиването.
В 2-месечен срок от покупката купувачът трябва да регистрира МПС и в данъчната си служба по местоживеене.

СЪВЕТ ЗА ПРОДАВАЧА:
Когато продадете автомобил, поискайте от купувача копие на договора за продажба и уведомете вашата данъчна служба, че автомобилът е продаден и следва да се отпише от вашата данъчна партида. В противен случай рискувате още дълги години да дължите пътен данък за вече продаден автомобил.

Запази час за консултация

Пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис

За нотариално удостоверяване на подписи върху предварително изготвен документ, можете да звъннете и да се явите в нотариалната кантора всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 9.00ч. до 18.00ч., а в петък от 9.00ч. до 17.00ч.

Моля, изпратете подготвения текст на документа по ел.поща или го носете съхранен на подвижна памет.

 

Запази час за консултация

Заверка на преписи от документи

 

Когато желаете да заверите препис от документ, тоест да се удостовери, че оригиналът е идентичен с представеното копие, пред нотариус трябва да представите оригиналния документ и копие от него.

Не е допустимо да се заверяват преписи от лични карти, паспорти, шофьорски книжки, други документи за самоличност, скици и друг картографски материал. Така описаните документи важат само издадени от компетентния държавен орган.

Таксите за заверка на преписи от документи се изчисляват по точка 6 от Тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Запази час за консултация

Нотариални покани

 

В случай, че желаете да приканите някого да извърши нещо, да ви плати дължима сума, да ви предаде владение на имот, да изкупи ваша идеална част от съсобствен имот, можете да съставите писмена покана до него, като подробно и точно посочите адреса му за връчване.

Поканата се представя пред нотариуса в три или четири еднообразни екземпляра. Нотариусът извършва връчването на поканата лично или по-често чрез призовкар. След връчването ви издава заверен препис от поканата с щемпел, на който е отбелязано кое лице е получило документа.

Запази час за консултация

Констативен протокол за явяване/неявяване или други обстоятелства

В случай, че в писмен договор страните са се договорили да се явят на определена дата, час и адрес пред нотариус или пък една страна е поканила другата с редовно връчена нотариална покана да се яви пред нотариус, в деня и часа, за който се отнася поканата, нотариусът може да състави протокол, с който да констатира явяването, неявяването или други обстоятелства, които са се случили пред него.

Запази час за консултация

Завещания

Завещанията произвеждат действие след смъртта на лицето, направило завещанието. Не прехвърлят собственост към датата на съставяне на завещанието, а след смъртта на лицето. Важат за имуществото, което лицето притежава към датата на смъртта си.
Завещанията биват два вида:

САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ:
Пише се саморъчно /с ръката на лицето, което го издава/ и само ръкописно, може на български или чужд език, с ръкописни или печатни букви, но не на пишеща машина или пишещо средство.

Лицето, написало завещанието или трето лице може да депозира завещанието в оригинал при нотариус. Нотариусът съставя протокол за приемане на завещанието и в тридневен срок уведомява за приетото завещание Агенция по вписванията. Агенция по вписванията получава и регистрира информация за името и ЕГН на завещателя и кой нотариус съхранява завещанието, не и информация за текста на самото завещанието.

Таксата за протокола за съхранение на завещание е по т.1а от Тарифата за нотариусите и нотариалната дейност. Текстът на завещанието се обявява след смъртта на лицето при представяне на препис-извлечение от акта за неговата смърт.

За да се снабди с легитимен документ за собственост след обявяването на завещанието лицето, в чиято полза е завещанието, трябва да се снабди с данъчна оценка за имотите. Препис от завещанието се вписва в Агенцията по вписвания. Таксите за издаване на вписан препис от саморъчно завещание са следните:

1. 1/1000 върху стойността на данъчните оценки в полза на Агенцията по вписвания

2. Нотариална такса за издаване на препис – по т.9 от Тарифата за нотариусите и нотариалната дейност

Имайте предвид, че при получаване на имущество по наследство важат и разпоредбите за облагане с данък наследство по чл. 29 и сл. от Закона за местните данъци и такси.

НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ:
Извършва се от нотариуса на специален формуляр. Пред нотариуса се явява лицето, което желае да направи завещание, придружено от двама свидетели, всички с валидни документи за самоличност.

Трябва да се представи и данъчна оценка за имотите, които се завещават.

Нотариусът записва волята на завещателя и завещанието се подписва от завещателя, свидетелите и нотариуса. Така извършеното завещание се вписва в Агенцията по вписвания.

ТАКСИ: При извършване на нотариално завещание нотариалната такса се изчислява съгласно по т.9 от тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Запази час за консултация