Нормативна уредба
Закон за нотариусите в РБ България

ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ.
- ДВ, БР. 123 ОТ1997 Г.)

Закон за нотариусите

Устав на Нотариалната камара

Приет от Общото събрание на Нотариалната камара на Република България
на 24 октомври 1998 г., изм. и доп. от ОС на 30 януари 1999 г., доп. от ОС на 29 януари 2000 г., изм. и доп. от извънредното ОС на 23.06.2001 г., изм. и доп. от извънредното Общо събрание на 29.05.2004 година, изм. и доп. от  ОС на 23.02.2013 година

Устав на Нотариалната камара

Наредба 32 за служебните архиви

НАРЕДБА № 32 ОТ 29 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА
НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ
Издадена от министъра на правосъдието

НАРЕДБА № 32 ОТ 29 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ

Закон за мерките срещу изпирането на пари
Декларарация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Декларация по чл. 63

Декларация по чл.59, ал.1 , т.3 ЗМИП

Декларация по чл.66, ал.2 ЗМИП

Защита на лични данни GDPR - новите правила
Задължения на администраторите на лични данни по новия Общ регламент относно защитата на данните

Закон за нотариусите в РБ България

ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ.
- ДВ, БР. 123 ОТ1997 Г.)

Закон за нотариусите

Устав на Нотариалната камара

Приет от Общото събрание на Нотариалната камара на Република България
на 24 октомври 1998 г., изм. и доп. от ОС на 30 януари 1999 г., доп. от ОС на 29 януари 2000 г., изм. и доп. от извънредното ОС на 23.06.2001 г., изм. и доп. от извънредното Общо събрание на 29.05.2004 година, изм. и доп. от  ОС на 23.02.2013 година

Устав на Нотариалната камара

Наредба 32 за служебните архиви

НАРЕДБА № 32 ОТ 29 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА
НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ
Издадена от министъра на правосъдието

НАРЕДБА № 32 ОТ 29 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ

Закон за мерките срещу изпирането на пари
Декларарация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Декларация по чл. 63

Декларация по чл.59, ал.1 , т.3 ЗМИП

Декларация по чл.66, ал.2 ЗМИП

Защита на лични данни GDPR - новите правила
Задължения на администраторите на лични данни по новия Общ регламент относно защитата на данните